Fethiye Belediye Meclisi Saygı Duruşuyla Başladı

Fethiye Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı Alim Karaca başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclisi, depremde yaşamını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunarak başladı.

Karaca Fethiye halkına teşekkür etti
Saygı duruşunun ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm Fethiye halkına teşekkür etti. İlk günden bu yana yardımların sürdüğünü söyleyen Karaca, “Bizler Fethiye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın büyük destekleriyle yardım tırlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Fethiye’mize gelen depremzede vatandaşlarımızın konaklaması ve aşeviyle ilgili Kaymakamlığı’mız ve Fethiye Belediyesi olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

Maddeler oy birliği ile geçti
Bir tanesi gündem dışı olmak üzere 8 madde belediye meclisinde görüşüldü. Kararların oy birliği ile geçtiği meclis toplantısı şubat ayı karar özetinin okunmasıyla başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 10. ve 11. Maddeleri uyarınca Dolu-Boş kadroların değişikliklerinin yapılmasına ilişkin Meclise havaleli madde oy birliği ile kabul edildi.

Plan bütçe komisyonunda görüşülecek
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği imar planları ve imar uygulamaları faaliyeti için 2023 Yılı gider bütçesinde plan proje alımları için verilen ödeneğin sermaye giderleri altında yer alması ve bu gider kodunun muhasebe hesapları içerisinde hizmet alımı olarak giderleştirilememesi nedeniyle söz konusu ödeneğin etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri gider koduna Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (b) bendine göre aktarma yapılmasına ilişkin madde plan ve bütçe komisyonuna gönderildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, eski 359 ada 1, 2, 3, 6,7, 8, 9 (yeni 1174 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 14 parsel) parsel numaralı taşınmazlar ile eski 379 ada 1, 2, 3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazları (yeni 1174 ada 8, 9, 10, 11, 12 parseller) kapsayan,01/04/2013 tarih ve 45 sayılı Karaçulha Belediye Meclisi kararının 8′ inci maddesi ile onaylanan1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Muğla 1. İdare MahkemesiE:2022/310, K:2022/1746 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, kararda; “işbu iptal kararımız üzerine davalı idarelerce belirtilen gerekçe ve açıklamalarımız göz önünde bulundurularak ve mevcut yapılaşma, yoğunluk ve ulaşım/trafik koşulları da dikkate alınarak yeniden planlama ve uygulama işlemleri yapılabileceği hususu da ifade edilmelidir” denilmekte olduğundan, Bahse konu alanı kapsayan, 01/04/2013 tarih ve 45 sayılı Karaçulha Belediye Meclisi kararının 8′ inci maddesi ile onaylanan Karaçulha 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Muğla 1.İdare Mahkemesi E:2022/310, K:2022/1746 sayılı kararı ile iptal edilmesiyle bu alanın plansız hale gelmesi ve Mahkeme Kararının tebliğinden başlayarak “30 gün” içerisinde işlem tesis edilmesi veya eylemde bulunması gerekçesiyle; söz konusu alanın İmar Planları ve akabinde İmar Uygulamasının Fethiye Belediyesi’nce yapılması inceleyen madde oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Mustafa Can Okcu’nun 17/02/2023 tarih ve 7720 sayılı dilekçesi ile;Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, 2 ada 144 parselin güneyine doğru devam eden imar planındaki yol ile mevcut fiiliyatta kullanılan yolun birbiriyle uyuşmadığı, DSİ tarafından parselin güneyinde yapılan köprünün de mevcut fiiliyattaki yola göre inşaa edildiği belirtilmiş olduğu, DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünün de uygunluk yazılarına istinaden, mevcut kamu yatırımının değerlendirilmesi, kamu yararının gözetilmesi ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına İmar Planı Değişikliği yapılarak imar planındaki yolun mevcutta kullanılan yola göre düzenlenmesi amacıyla yapılacak İmar Planı Değişikliğinin Belediyemizce yapılması talebine ilişkin Meclise havaleli madde oy birliği ile kabul edildi.

2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen 21/12/2022 tarih ve 71248 sayılı yazımız ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Çörtmek, Güroluk, Taşbaşı-Kepez KümeEvleri ve Belenpınar Mevkilerinin “Kırsal Yerleşik Alan” olarak belirlenmesine yönelik taleplereistinaden alınan 01/12/2022 tarih ve 164 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri değerlendirilerek onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletildiği, MuğlaBüyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/01/2023 tarih veE-87026510-115.01.99-174514 sayılı yazısı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa16/10/2020 tarihli ve 31276 Mükerrer sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak eklenen Ek Madde 3’egöre uygun olmadığı belirtilerek, dosyanın yeniden hazırlanarak gönderilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

01/02/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen18/04/2014 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan Özel Kalem Müdürlüğü’nün halkımıza hizmet verme noktasında üretimin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında görev ve yetki bakımından eksikliklerinin oluşmaması için;Özel Kalem Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca görüşülmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Fethiye Belediye Meclisi, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’nin, Ege ve Marmara Bölgelerimizde yoğunlaşan ve bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insan ve canlının yaşamını ve geleceğini tehlikeye sokan vahşi madencilik ve fosil bazlı enerji üretim faaliyetleri ile sanayi atıklarından kaynaklanan doğa ve çevre katliamları karşısında duyarsız kalmamak için Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’ne üyelerin seçilmesiyle ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’ne Fethiye Belediyesi’nden Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, Ali Karaisaoğlu, Can Cüceoğlu ve Ayşe Devrim Öztürk seçildi.